ປະກາດ & ແຈ້ງການ

ເຖີງ; ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ

ການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ

12-12-2017, 16:04 310


ສະໂນດນໍາສົ່ງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ; ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ; ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ລາວ-ເກົາຫລີ; ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ; ຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງ-ນະຄອນຫລວງ

17-11-2017, 15:08 761


ແຈ້ງການແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ແຈ້ງການແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ

13-11-2017, 11:18 530