ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ປະກາດ & ແຈ້ງການ

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມໄລບະຊວ່ງການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມໄລບະຊວ່ງການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19

15-06-2020, 12:59 1587


ແຈ້ງ​ການ​ແນະ​ນຳ ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ດ້ານ​ແຮງ​ງານ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ກາ​ນ​ສັງ​ຄົມ

​ແຈ້ງ​ການ​ແນະ​ນຳ ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ດ້ານ​ແຮງ​ງານ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ກາ​ນ​ສັງ​ຄົມ

11-12-2019, 11:16 1744


ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ

09-09-2019, 09:49 3486


ປະກາດ

ປະກາດ

12-08-2019, 22:47 2172


ແບບຟອມປະເມີນ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານດີເດັ່ນ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ແຮງງານ

ແບບຟອມປະເມີນ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານດີເດັ່ນ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ແຮງງານ

11-07-2019, 12:26 2849