ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

ສະຖິຕິ ດ້ານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:

1). ສະຖິຕິ ດ້ານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 2015- 2016

2).