ຂໍ້ຕົກລົງຕ່່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ຂອງ ຂະແໜງ ຮສສ ມີດັ່ງນີ້:

1)ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້