ບົດວິໄຈ

ບົດວິໄຈ ຂອງກະຊວງ ຮສສ ມີດັ່ງນີ້:

1). ບົດວິໄຈ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ຫລັງປີ 2015

2). ບົດວິໄຈການປຽບທຽບ ຂໍ້ມູນແຮງງານ

3). ບົດຄົ້ນ​ຄວ້າ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສີ​ມື​ແຮງ​ງານ ຂະ​ແໜງກໍ່​ສ້າງ

4).ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມທົ່ວໜ້າ (ອອກ​ເວັບ​ໄຊ)

5).40 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກ ຮສສ (ອອກ​ເວບ​ໄຊ)

6). ຊ່ອງຫວ່າງໃນການພັດທະນາສືມືແຮງງານ ແລະ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ

7). ບົດວິ​ໄຈ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ຮສສ ຄັ້ງທີ 4

8). utilizing-community-s-potentials-as-an-alternative-employment-for-a-rural-community-in-laos

9) ບົດ​ວິ​ໄຈ​ ຄວາມ​ເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈ ຕໍ່ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​​ຂອງຫ້ອງ​ການ

10) ບົດວິໄຈ ວຽກງານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ແມ່ ແລະ ເດັກ

11) _ຄູ່_ມື_ບໍ_ລິ_ການ (549) (1)

12)_ຄູ່_ມື_ບໍ_ລິ_ການ ( 548)