ກອງປະຊຸມການສ້າງຮ່າງຍຸດທະສາດວຽກງານການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ

27-11-2017, 14:04 392

ໃນວັນທີ 27-28 ພະຈິກ 2017 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບໜຸນຈາກ ອົງການແຮງງານສາກົນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ຢ່າງກູ້ ຢ່າງລືໄຊ ຫົວໜ້າ ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມືສາກົນ ແລະ ທ່ານ Nuno Cunha ຜູ້ຊຽວຊານ ອາວຸໂສ ປົກປ້ອງສັງ ຄົມອົງການແຮງງານ ສາກົນ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນສົມບູນ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸ່ມ ແລະ ນໍາສະເໜີຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

ຂ່າວ: ສນບ

ຂ່າວສານອື່ນໆ