ທະນາຄານໂລກເຜີຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກລະບຽບໃນລາວ ເປັນໄພອັນຕະລາຍ-ຄວາມໜ້າອັບອາຍຂອງຊາດ

19-01-2018, 13:41 243

ທະນາຄານໂລກເຜີຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກລະບຽບໃນລາວ ເປັນໄພອັນຕະລາຍ-ຄວາມໜ້າອັບອາຍຂອງຊາດ
ທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ລາຍງານທີ່ລະບຸກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກລະບຽບ ແລະ ລັດຂັ້ນລັດຕອນ ໂດຍໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດຕ່າງໆຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2016 ເຊິ່ງ 77% ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຖືກສຳຫຼວດເປີດເຜີຍວ່າ ຕົນເອງໄດ້ແຂ່ງຂັນກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນອກລະບົບ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ.
ນອກນັ້ນ ອີກ 40% ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດບອກວ່າ ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການເປັນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ອີກ 27% ບອກວ່າການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການເປັນປັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
ໃນບົດລາຍງານໄດ້ລະບຸບັນດາການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການເຊິ່ງບໍລິສັດທີ່ມີຂະໜາດຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ປະຕິບັດ ແລະ ກາຍເປັນອຸປະສັກຮ້າຍແຮງຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນນັ້ນປະກອບມີ: ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ການຫຼົບຫຼີກອາກອນ, ການຫຼີກເວັ້ນກົດລະບຽບທີ່ສັບສົນ ຫຼື ຫຍຸ້ງຍາກ, ວັດທະທຳໂດຍລວມກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ ໄດ້ສົງຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ເມື່ອບໍລິສັດທີ່ບໍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບກົດໝາຍ ບໍ່ຊຳລະອາກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕັດລາຄາໃຫ້ຕໍ່າກວ່າບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລັດສູນເສຍລາຍຮັບ.
ໃນລາຍງານຍັງລະບຸອີກວ່າ ນອກຈາກຜົນກະທົບຂ້າງເທິງນັ້ນແລ້ວ, ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຍັງເປັນ “ຄວາມໜ້າອັບອາຍຂອງຊາດ” ທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເັນເຖິງປັນຫາໃນໄລຍະຍາວຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.
ແນວໃດກໍຕາມ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີແນະວ່າ
ບໍ່ມີລູກປືນນັດດຽວທີ່ສາມາດລຶບລ້າງບັນຫານີ້ໄດ້ໃນທັນທີທັນໃດ ແຕ່ວ່າ ລັດສາມາດຈັດການວິທີແກ້ໄຂປັນຫາໄດ້ໂດຍສຸມໃສ່ດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ເຊິ່ງຂໍ້ສະເໜີແນະດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ຂໍ້ສະເໜີຕົ້ນຕໍ ທີ່ລະບຸວ່າ ລັດຄວນກຳນົດບູລິິມະສິດການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສ່ວນສາອາກອນ, ລຶບລ້າງ ຫຼື ປັບປຸງຫຼັກການທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ສັບສົນຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ປູກຝັງຈິດສຳນຶກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ.
ສ່ວນຂໍ້ແນະນຳສຳຮອງ ບົດລາຍງານລະບຸວ່າ ລັດຄວນປັບປຸງລະບົບການວິເຄາະ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ດຳເນີນການປະຕິຮູບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ແລກປ່ຽນ-ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ທັນກັບກຳນົດເວລາ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຂໍຂອບໃຈ
ຂໍ້ມູນ : World Bank Laos – ທະນາຄານໂລກ

ຂ່າວສານອື່ນໆ