ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເຫັນດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຊື່ອມສານວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

01-02-2018, 11:18 461

 

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເຫັນດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຊື່ອມສານວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພພິບັດທາງນໍ້າເຊິ່ງລວມມີ ນໍ້າຖ້ວມ, ລົມພະຍຸ, ດິນເຈື່ອນ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ. ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ມີຄວາມຕັັ້ງໃຈທີ່່ຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງກິດຈະກຳທີ່ກຳນົດໃນແຜນປະຕິບັດງານໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ຂອບນະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງກຸ່ມແຜນງານປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (ໄຈກາ) ແລະ ແຜນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2017 (ເອກະສານຄັດຕິດ 1 ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຢູ່ ໜ້າເວັບຫ້ອງ "ນິຕິກໍາ-ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ").

 ກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ຈາກຂະແໜງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ໂຍທາທິການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດເວທີເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການ, ໄດ້ເປີດໂອກາດໃນການຊອກຫາບັນດາຂະແໜງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກຳນົດບູລິມະສິດການຈັດຕັ້ງການຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 2018-2020 (ເອກະສານຄັດຕິດ 2 ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຢູ່ ໜ້າເວັບຫ້ອງ "ນິຕິກໍາ-ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ").

ນອກຈາກນີ້, ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແຜນປະຕິບັດງານຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການນຳຂັ້ນສູງຂອງບັນດາປະເທດໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ຍີ່ປູ່ນ ຄັ້ງທີ 20 ທີ່ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງມະນິລາ, ປະເທດຟີລິບປິນ ອີກດ້ວຍ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ ແລະ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ເລກທີ 20 “ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ຂອບນະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ” ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນເວັບໃຊ້ https://www.drrandcca.com/

ແຫຼງຂ່າວ: ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຂ່າວສານອື່ນໆ