ຫລາຍວຽກ ທີ່ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ (ຄພຊ) ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນສຸມໃສ່

31-05-2018, 13:38 91

ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ຍາມໃດກໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ພ້ອມທັງໄດ້ຖືກເອົາວຽກງານ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດໜື່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ໃນການປະຕິບັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ທັງໄລຍະສຸກເສີນ ແລະ ການຟຶ້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 75/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018 ນີ້ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ.
ສະນັ້ນ; ໃນວັນທີ 29 ພຶກສະພາ 2018ນີ້, ທີ່ໂຮງແຮມລາວພາຊ້າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈື່ງໄດ້ມີກອງປະຊຸມຂອງ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຂື້ນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພ້ອມດວ້ຍບັນດາຄະນະຄພຊຈາກກະຊວງ ແລະ ອົງການກຽ່ວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ມາດຕະການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ ແລະ ການແກ້ໄຂຟື້ນຟູໃນໄລຍະຍາວ; ລັດຖະບານໄດ້ຖືກເອົາວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເປັນບູລິມະສິດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ໄດ້ເຊື່ອມສານວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໂດຍສະເພາະ ໃນແຜນ 8 ຂອງ ລັດຖະບານ ໄລຍະ 2016-2020 ນີ້ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍ ເລັ່ງໃສ່:
1. ສ້າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ;
2. ສ້າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ;
3. ບົດແນະນໍາການເຊື່ອມສານວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະ ຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້,ນໍ້າ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ;
4. ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນຕ້ານໄພທໍາມະຊາດ (ລະບົບເດືອນໄພ, ການຕອບໂຕ້, ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ, ການຍົກຍ້າຍຄົນ ແລະ ຊັບສິນ ແລະ ລະບົບການຟື້ນຟູ) ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
5. ສ້າງລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດເພື່ອສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນໄດ້ທັນເວລາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
6. ປັບປຸງສະຖານີເຕືອນໄພແຜ່ນດິນໄຫວ 2 ແຫ່ງ ແລະ ສ້າງໃໝ່ 5 ແຫ່ງຢູ່ ແຂວງ ພາກເໜືອ;
7. ສ້າງກົນໄກ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ;
8. ສ້າງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ໄດ້ 8 ແຂວງ, 45 ເມືອງ ແລະ 160 ບ້ານ; ແຜນກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແຂວງ;
9. ສ້າງຕັ້ງສູນປະສານງານ-ບັນຊາການສຸກເສີນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບົບ ICT-ສະຖິຕິໄພພິບັດ;
10. ສູ້ຊົນສ້າງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ແຜນການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດສຸກເສີນໃນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໃນ 8 ແຂວງບູລິມະສິດ.
ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຄພຊ ໄດ້ເຫັນດີເປັນພາບກັນ, ໃນຕໍ່ໜ້າ ກໍ່ຄື ປີ 2018 ນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮ່ວມກັນສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນ ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນທິດທາງແຜນການໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ; ສ້າງຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປ້ອງກັນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ; ສ້າງຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໄລຍະ ປີ 2018-2025 ແລະ ການຊຸກຍູ້ ທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ແຜນການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ຢູ່ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ; ການເລັ່ງໃສ່ປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການ ຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ໃນຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນ ເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່່ງ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂະແໜງການອື່ນໆ ລວມທັງ ການເພີ່ມທະວີວຽກງານການຝືກອົບຮົມ ແລະ ການສາທິດຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ, ການໂຄສະນາ ປູກຈິດສໍານຶກແກ່ສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ດ້ານວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ, ແລະ ອື່ນໆນຳອີກ./

( ພາບ-ຂ່າວ: ເພັດສະໄໝ )

ຂ່າວສານອື່ນໆ