ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ບັນດາ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

1. ຄໍາແນະນໍາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຜົນ​ງານ 272ລບ

2. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດວຍການຄຸມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບສະຖິຕິ ຂະແໜງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

3. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິ ຂະແໜງ ຮສສ

4. ຂໍ້ຕົກລົງສ້າງບ້ານພັດທະນາ ຮສສ

5. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ

6. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນຜູ້ວ່າງງານ ສໍາລັບສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ

7. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍໂຄງສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ

8. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ກອງເລຂາ ປພຍ ແລະ ວຽກສະຖິຕິ ຮສສ

9. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ໃນ ຂົງເຂດ ຮສສ

10. ແຈ້ງການແນະນຳ ການເພີ້ມທະວີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕົວຊີ້ບອກ ປພຍ ແລະ ຮສສ

11. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ລະບົບສະຖິຕິ ຮສສ(ໃໝ່)

12. ແຈ້ງການແນະນຳການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ດ້ານ ຮສສ (ໃໝ່)