ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ພະລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມ, ຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ທົ່ວຂະແໜງ ຮສສ

ພາລະບົດບາດ ຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1). ພາລະບົດບາດ ຮສສເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ

2). ພາລະບົດບາດກົມ ນຜພອ

3). ພາລະບົດບາດກົມ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ

4). ພາລະບົດບາດກົມຄຸ້ມຄອງ

5). ພາລະບົດບາດກົມປະກັນສັງຄົມ

5). ພາລະບົດບາດກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ

6). ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການ ກະຊວງ

7). ພາລະບົດບາດສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ

8). ພາລະບົດບາດຫ້ອງການ ຄຊກລ

9). ພາລະບົດບາດຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

10). ພາລະບົດສູນບໍລິການ ຈັດຫາງານ

11). ພາລະບົດບາດກົມສັງຄົມສົງເຄາະ

12). ພາລະບົດບາດ ຮສສ ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ

13). ພາລະບົດບາດກົມກວດກາ

14). ພາລະບົດບາດຂອງ ສູນອົງຄະທຽມ

15). ພາລະບົດບາດຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ